ZÁMEČNICTVÍ A STROJÍRENSTVÍ
MB KOMPLEX s.r.o.
HISTORIE FIRMY GDPR EVROPSKÉ PROJEKTY ČAPÍ HNÍZDO

GDPR

Informace o předání faktur vydaných firmě Bisnode Česká republika, a.s. ke zpracování
 
Data související s platbou našich faktur mohou být předávána společnosti Bisnode Česká republika, a.s., která může tato data včetně Vašich osobních údajů dále zpracovávat za účelem sledování a vyhodnocování platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů. Jak vůči naší společnosti, tak vůči společnosti Bisnode můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů náleží dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracování osobních údajů naleznete na www.bisnode.cz/privacy.“

Tato spolupráce s firmou Bisnode Česká republika, a.s. byla ukončena v průběhu června 2020.
 
 
Všeobecné obchodní podmínky
 
(dále jen „obchodní podmínky”)
 
č. 1/2018
ze dne 25.05.2018
 
obchodní společnosti MB komplex, s.r.o., IČO: 25784951, se sídlem Vysoký Chlumec 140, okres Příbram, PSČ 262 91, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 70006 (dále jen „prodávající”).
  
Článek I
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 
1. Tyto obchodní podmínky v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě uzavření kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní, a to mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“).
2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, a určují tak vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím.
3. Případná odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před příslušnými ustanoveními těchto obchodních podmínek.
4. Za předpokladu, že je kupující spotřebitelem, tj. osobou uzavírající kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti, aplikují se na tento právní vztah také ustanovení § 1810 a násl. OZ.
5. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce a v případě, kdy kupní smlouva obsahuje mezinárodní prvek, řídí se vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy či v přímé souvislosti s ní vždy právním řádem České republiky.
 
Článek II
UZAVŘENÍ SMLOUVY
 
1. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím může dojít:
 
a) potvrzením (akceptací) objednávky kupujícího ze strany prodávajícího;
b) zahájením realizace výroby zboží ze strany prodávajícího, a to na základě objednávky kupujícího učiněné písemně, prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky;
c) uzavřením kupní smlouvy v písemné formě.
 
2. Potvrzením objednávky podle odst. 1 písm. a) se rozumí potvrzení objednávky prodávajícím zaslané kupujícímu e-mailem, faxem, nebo poštou, případně připojení podpisu oprávněného zástupce prodávajícího na objednávkový formulář.
3. Objednávka se považuje za závaznou dnem jejího přijetí prodávajícím, přičemž prodávající si vyhrazuje právo objednávku nepřijmout anebo ji dle okolností modifikovat (např. v závislosti na vytížení strojů, množství skladového materiálu apod.).
 
Článek III
PŘEDMĚT SMLOUVY
 
1. Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží blíže specifikované v uzavřené kupní smlouvě (dále jen „zboží“) a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit za něj kupujícímu sjednanou cenu.
2. Zboží je vymezeno kupní smlouvou včetně případných příloh (nákresů apod.).
 
Článek IV
MÍSTO PLNĚNÍ
 
1. Nestanoví-li kupní smlouva jinak, je místem předání zboží provozovna prodávajícího na adrese Vysoký Chlumec 140, PSČ 262 52.
2. Dodání zboží mimo Českou republiku je možné pouze po předchozí individuální dohodě mezi kupujícím a prodávajícím.
3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
4. Je-li místem předání zboží adresa zvolená kupujícím, je kupující povinen uhradit také dopravu z místa provozovny prodávajícího do místa předání.
5. Nepřevezme-li si kupující zboží podle ustanovení předchozího odstavce, je povinen uhradit též dodatečné náklady za opětovné doručování a/nebo další náklady, které prodávajícímu vzniknou z důvodu nepřevzetí zboží kupujícím.
6. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění.
  
Článek V
DOBA PLNĚNÍ
 
1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do data uvedeného v kupní smlouvě (dále jen „termín dodání zboží“). Není-li termín dodání zboží v kupní smlouvě stanoven, předá prodávající zboží kupujícímu v termínu stanoveném ze strany prodávajícího s ohledem na vytíženost výrobních kapacit prodávajícího.
2. Pokud dojde k posunu termínu zahájení výroby nebo k přerušení prací na zboží z důvodů na straně kupujícího (včetně prodlení kupujícího s placením faktur prodávajícího podle kupní smlouvy) nebo z důvodů na straně prodávajícího vzniklých bez zavinění prodávajícího, dojde k posunu termínu dodání zboží v rozsahu odpovídajícím době trvání uvedených překážek. V takovém případě se prodávající nedostane do prodlení s dodáním zboží ve sjednané době.
3. Prodávající je oprávněn dodat zboží kupujícímu i před stanoveným termínem dodání zboží. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu zboží na základě faktury vystavené prodávajícím.
4. V případě, že kupující neposkytne prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou ke zhotovení zboží v termínech stanovených kupní smlouvou, se o dobu prodlení kupujícího, resp. neposkytnutí potřebné součinnosti z jeho strany, prodlužují termíny dodání zboží. V případě prodlení kupujícího dle předchozí věty nebo neposkytnutí součinnosti ze strany kupujícího trvajícího déle než patnáct (15) kalendářních dnů má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy zasláním písemného oznámení o odstoupení kupujícímu dle článku XIII obchodních podmínek.
 
Článek VI
CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
1. Cena zboží je cenou smluvní a je hrazena kupujícím bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, a to na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím. Doba splatnosti faktur prodávajícího je čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne vystavení. Na základě dohody smluvních stran může být cena zboží zaplacena též v hotovosti k rukám prodávajícího, pokud to není v rozporu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
2. Dnem úhrady se rozumí den, kdy celá fakturovaná částka byla připsána na uvedený bankovní účet prodávajícího, resp. den jejího zaplacení v hotovosti, pokud byla tato forma úhrady sjednána.
3. Prodávající je oprávněn nevydat kupujícímu zboží nebo jeho část, pokud není v plné výši uhrazena splatná faktura za dodání zboží v souvislosti s předchozím obchodem mezi prodávajícím a kupujícím, nebo nebyla uhrazena zálohová faktura za aktuálně dodávané zboží.
4. Konkrétní cenu zboží a její případné rozložení do splátek stanoví kupní smlouva. V případě prodlení kupujícího s platbou zálohy se o tuto dobu prodlužuje termín dodání zboží a prodávající je oprávněn pozastavit výrobu zboží až do doby úhrady zálohy. Nárok prodávajícího na smluvní pokutu podle článku XII obchodních podmínek tím není dotčen.
5. Kupující je na základě výzvy prodávajícího povinen poskytnout prodávajícímu zálohu za poskytované zboží až do výše 50 % ceny zboží, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
6. V případě, že prodávající nebude moci dokončit výrobu zboží nebo dodat zboží z důvodů na straně kupujícího, vznikne prodávajícímu nárok na zaplacení ceny zboží v plné výši za předpokladu, že se dokončení výroby zboží či dodání zboží zpozdí z důvodů na straně kupujícího o více než patnáct (15) kalendářních dnů a kupující byl na uvedenou skutečnost ze strany prodávajícího písemně upozorněn.
7. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží včetně DPH a eventuálních příplatků prodávajícímu. Prodávající vystaví ke každé dodávce řádný daňový doklad.
8. Prodávající je u zboží oprávněn provádět cenové úpravy k datu dodání zboží, dojde-li ke změně cen surovin nebo jiných vstupů, které by cenu zboží zvýšily o více než 10 % oproti cenám ke dni uzavření kupní smlouvy. V případě zavedení daní, cel, či jiných poplatků nebo odvodů budou tyto k ceně připočteny automaticky a v plné výši. Jestliže bude zboží dodatečně modifikováno na základě přání kupujícího po uzavření kupní smlouvy, má prodávající právo zvýšit cenu o vzniklé náklady, které si úprava zboží vyžádá.
 
Článek VII
PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
 
1. Prodávající se v případě, že zjistí jakékoliv skutečnosti, které brání nebo by mohly bránit dodání zboží ve smluvených termínech, zavazuje o uvedené skutečnosti informovat kupujícího, a to e-mailem nebo telefonicky.
2. Prodávající je oprávněn i bez předchozího písemného souhlasu kupujícího pověřit provedením plnění podle kupní smlouvy třetí osobu.
3. Povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy jsou splněny nejpozději okamžikem, kdy je prodávajícímu umožněno disponovat se zbožím.
4. Prodávající i kupující jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech informacích souvisejících se vzájemnou obchodní spoluprací, které nejsou veřejně dostupné (dále jen „důvěrné informace“), a zavazují se neposkytnout důvěrné informace třetí osobě.
 
Článek VIII
PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
 
1. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost dle kupní smlouvy včetně jejích příloh potřebnou k řádné výrobě a dodání zboží prodávajícím.
2. Kupující odpovídá za veškeré podklady, které dodá prodávajícímu. Kupující odpovídá za to, že dodané podklady neporušují žádným způsobem práva duševního vlastnictví třetích osob ani jiná práva třetích osob.
3. V případě porušení povinnosti kupujícího dle odst. 2 výše vznikne povinnost k náhradě případné újmy vzniklé v důsledku tohoto porušení třetím osobám výlučně kupujícímu. Povinnost k náhradě újmy vznikne kupujícímu v případě uvedeném v předchozí větě i vůči prodávajícímu.
4. Kupující se zavazuje, že zboží za podmínek stanovených v kupní smlouvě převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu.
 
Článek IX
VLASTNICKÉ PRÁVO
 
1. Vlastníkem zboží je až do úplného zaplacení kupní ceny prodávající.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu či jiné dohodnuté osobě nebo okamžikem, kdy bylo kupujícímu umožněno se zbožím disponovat, a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane nejdříve.
  
Článek X
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Prodávající je správcem osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, případně kontaktní osoby kupujícího, který je právnickou osobou. Informace o zpracování osobních údajů ze strany prodávajícího je poskytnuta prodávajícím v samostatném dokumentu dostupném na internetových stránkách prodávajícího umístěných na adrese www.mbkomplex.cz.
 
Článek XI
PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 
1. Prodávajícímu vznikají povinnosti z vad zboží, které má zboží v době jeho odevzdání kupujícímu, za podmínek stanovených v tomto článku.
2. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené chybami v materiálech či podkladech předložených ze strany kupujícího. Pokud bude mít snížená kvalita výrobních podkladů vliv na kvalitu zboží, nebude tato skutečnost posuzována jako vadné plnění ze strany prodávajícího.
3. Kupující nebo jím pověřený subjekt je povinen si při převzetí zboží nebo jeho části toto zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat jeho množství, jakost, provedení a obal.
4. V případě, že kupující při převzetí zboží zjistí vadu zboží, je povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět prodávajícího. Písemné vyrozumění musí obsahovat bližší specifikaci vady, popis rozsahu vady, doložení její existence prodávajícímu a uplatněný nárok z vady zboží. Existence vad zboží neopravňuje kupujícího k zadržení či ke zpoždění úhrady ceny zboží.
5. Kupující je povinen písemně vyrozumět prodávajícího o vadách zboží nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne převzetí zboží.
6. Prodávající je povinen odstranit vytčené vady zboží nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů po obdržení reklamace, bude-li to technicky a kapacitně možné. V opačném případě je prodávající povinen odstranit vady zboží do třiceti (30) pracovních dnů ode dne, kdy odpadne technická či kapacitní překážka bránící jejich odstranění.
 
Článek XII
UTVRZENÍ DLUHU
 
1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý (byť započatý) den prodlení se zaplacením zálohy nebo kupní ceny zboží, případně prodlení s převzetím zboží. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody v plné výši.
2. Povinnost prodávajícího k náhradě újmy vzniklé částečným nebo úplným nesplněním povinností vyplývajících z kupní smlouvy je vyloučena, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci nebo prodlení kupujícího. Lhůty ke splnění povinností prodávajícího se prodlužují o dobu působení vyšší moci.
3. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje smluvní stranu povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
 
Článek XIII
UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
 
1. Kupující i prodávající mají právo ve smyslu ustanovení § 2001 OZ odstoupit od kupní smlouvy za podmínek v ní uvedených a za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
2. V případě, že některá ze smluvních stran poruší svou povinnost podle kupní smlouvy podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od kupní smlouvy, a to s účinností ke dni doručení písemného odstoupení porušující smluvní straně. Za podstatné porušení kupní smlouvy se považuje zejména prodlení kupujícího s placením ceny zboží dle kupní smlouvy trvající déle než sedm (7) kalendářních dnů.
3. V případě pochybností se má podle dohody stran za to, že je odstoupení doručeno druhé straně třetí (3) pracovní den od jeho odeslání doporučenou poštou na adresu příslušné smluvní strany.
4. Odstoupení od kupní smlouvy se nedotýká případně vzniklého nároku na úhradu smluvní pokuty a/nebo nároku na náhradu újmy.
 
Článek XIV
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
 
V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejí veškerá její práva a povinnosti z kupní smlouvy na jejího právního nástupce.
 
Článek XV
ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
 
1. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Jakékoliv změny a doplnění kupní smlouvy lze činit výlučně formou písemného očíslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
3. Je-li či stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek nebo kupní smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení obchodních podmínek nebo kupní smlouvy platná a účinná. Místo neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících příslušnou otázku.
4. Na smluvní vztah z kupní smlouvy se vylučuje užití ustanovení § 1799 a § 1800 OZ.
 
 
V Kosově Hoře dne 25.05.2018
MB komplex, s.r.o.
MB KOMPLEX s.r.o.


MB KOMPLEX s.r.o.
262 52, Vysoký Chlumec 140

 

 

Provozní doba:
Po - Pá od 6:00 do 14:30hod.

info@mbkomplex.cz
+420 318 865 565

Kontakty na jednotlivé úseky
Výroba a svářečská škola: musil@mbkomplex.cz
Obchod / nákup: dryk@mbkomplex.cz
Pálení plazmou: psenicka@mbkomplex.cz
Laser a ohraňovací lis: ruzha@mbkomplex.cz
Nabídky a kalkulace: kukacka@mbkomplex.cz
Ekonomika
kucerova@mbkomplex.cz


Kudy k nám?
Všechna práva vyhrazena ©2020 MB KOMPLEX s.r.o., tvorba webu: InGenius
Evropské projekty QI Melzer Siad